သံကူကြန္ကရစ္အေဆာက္အအံုေတြဟာ

07/01/2018

သံကူကြန္ကရစ္အေဆာက္အအံုေတြဟာ

- ေဆာက္လုပ္ခ်ိန္ ျမန္ဆန္ပါတယ္။
- သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေတြကို သာမန္အေဆာက္အအံု ပိုၾကံၾကံခံႏိုင္ပါတယ္။
- Urban အေဆာက္အအံုေတြျဖစ္တဲ့ ရံုးခန္းအေဆာက္အံု၊ ဟိုတယ္၊ စူပါမားကတ္စတဲ့ အေဆာက္အအံုေတြ အတြက္ အထူးသင့္ေတာ္ပါတယ္။
Urban ရံုးေဆာက္လုပ္ေရးမွ ပံုရိပ္မ်ား
စတီးအသံုးျပဳ အေဆာက္အအံုမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈအျပည့္အဝေပးေနသည့္ UNIVERSAL STEEL BUILDINGS ျမန္မာ
ဆက္သြယ္ရန္ www.uni-steelbuildings.com / Sales@uni-steelbuildings.com.

STEEL STRUCTURES FOR URBAN BUILDINGS IN MYANMAR IS ONE OF THE BEST SOLUTION. WHY?
Here are some reasons:
- Fast construction time
- Strong ability to withstand high winds, heavy loads, fire and seismic activities
- Steel is incredibly versatile and flexible for URBAN SPACE such as : offices, car-showrooms, hotels, super markets and so on.


UNIVERSAL STEEL BUILDINGS VIETNAM
Design - Consultancy - Manufacturing - Installation - Maintenance Service for Urban Working Space.
Contact us : www.uni-steelbuildings.com / sales@uni-steelbuildings.com